Hava Yoğuşumlu Ses Yalıtımı

Akustik ortamın incelenmesinde akustik ba­sınç, ses yeğinliği ve ses gücünden yararlanıl­maktadır. Ses kaynaklarının birim zamanda yaydıkları ses enerjisi ses gücü birimi “W” ola­rak adlandırılır. Akustik enerjinin yayılım hızı ses gücü olarak tanımlanmaktadır. Ses yeğin­liği birim zamanda yayılma doğrultusunda dik birim alandan geçen ses enerjisinin ortalama değeri olarak alınmaktadır. Bilimsel ölçümler­de büyüklükler düzey cinsinden değerlendirilir ve birimi desibel’dir (dB).

Bir ses kaynağının titreşimleri hava yolu ile yayılıyorsa hava doğuşumlu ses olarak tanım­lanır. Hava doğuşumlu ses enerjisi ortamda yayılırken bir yüzey ile karşılaştığında üç temel biçimde davranır; yansıma, yutulma ve enge­lin diğer tarafına geçme. Bir ses kaynağının titreşimleri özellikle katı cisimlere geçiyor ve yayılıyorsa, katı cisimlerde doğan ses olarak tanımlanır. Katı cisimlerde doğan seslere örnek olarak döşemede oluşan yürüme sesleri gibi yapı gövdesiyle bağlantısı olan her türlü ses kaynaklarının oluşturduğu sesler gösterilebilir.

Malzemelerin ses yalıtım performansının la­boratuvar şartlarında ölçülen ve tek bir değer olarak ifade edilen etiket değeri, indirgenmiş ses indeksi (Rw) olarak tanımlanmış­tır. Bu değer, özellikle ayırıcı olarak uygulanan duvar veya tavan malzeme detaylarında önem arz etmektedir. Dolayısı ile cidarda ses geçirim­sizlik simgesinin birimini dB olarak elde etmek mümkündür. Bir ortamdan diğer ortama sesin iletilmesini engellemek ise ses yalıtımının sistem olarak çö­zümü ile gerçekleşmektedir. Özellikle de farklı işlevli çoklu ortamların bulunduğu gürültü kontrolünün önemli olduğu yerlerde duvar ve tavan çözümleri ses yalıtımı açısından önemli ve kritik değere sahiptir. Mimari tasa­rımda oluşturulacak yerinde detay çözümleri, ortamın kalitesine ve insanlar üzerinde bıraktığı etkiye olumlu katkılarda bulunacaktır.

Hacim akustiği ve yapı akustiği düzenlemeleri konfor şartlarının yerine getirilmesinde önem­li rol oynamaktadırlar. Kapalı hacimlerde sesin üretilmesi ve yayılmasını konu alan mimari akustik dalı olan hacim akustiği, oda geometri­sinin seçimi ve boyutlandırılması ile birlikte ses yutucu ve yansıtıcı yüzeylerin tanımlanması konularını kapsamaktadır. Yapı akustiği ise, se­sin ya da gürültünün kapalı hacim sınırlarından içeri ya da dışarı iletimi ile ilgili konuları ele alan ve bu kapsamda duvar yüzeylerinin boyutlan­dırılması ve uygun malzeme seçimi konularını içermektedir.

İç ortamda sesin iyi algılanabilmesi için oluş­turulan akustik düzenleme özellikle derslikler, tiyatro, sinema, konser salonu ve seminer alan­ları gibi toplu kullanım ortamlarında ön plana çıkmaktadır. Dolayısı ile iç ortamda algıla­nan sesin kalitesi ve algılanabilir olması akustik çözümün o derece yüksek olduğunu gösterir. Özellikle toplantı odalarında verimin yüksek olması anlaşılabilirliğin yüksek olması ile doğ­rudan bağlantılıdır.

Alçı levha sistemleri ortam içerisinde hem ses yalıtımı hem de akustik konforun oluşturul­ması açısından zengin bir çözüm ağına sahip­tir. Bu bağlamda ülkemizde bu amaca yönelik oluşturulmuş yönetmeliğimiz doğrudan uygu­layacağımız sistemleri belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Alçı levha duvar ve asma tavan sistemleri ile ses yalıtımı ve akustik çözümlerde oldukça etkin sonuçlar elde edilmektedir.